«ellos e en·los dreytos e rendas e sdeuenjmjentos de aquellos por precio de mil florjnes d·oro del cunyo de Aragon buenos e de peso e con muytas e diuersas clausulas renunciaciones pactos segurjdades e cautelas en·tales o semblantes actos neçessarjas e opportunas segunt que de·la dita vendicion mas largament consta e pareçe por carta publica de vendicion en pargamjno scripta que feyta fue en Çaragoça a dezesiet dias de noujembre anno a·natiujtate Domjnj millesimo quadrjngentesimo viçesimo tercio e por·»