«nos et d·ellos jura de calupnia et de malicia et de verdat dezir e qualquiere otra jura que judgada et demandada sera et de feyto el dito jurament a·la part contraria. Et desi generalment fer dar procurar et admjnistrar todas et cadaunas otras et en·las sobre ditas cosas et cerqua de aquellas que buenos et bastantes procurador a·tales o semblantes cosas legitimament constituydos pueden et deuen fazer que nos et las ditas aliamas siquiere vniuersidades et»