«cosas non son pocas, por pocas que sean: deudo, e fuego, e malquerençia, e dolençia, e mala muger. Quatro non se pueden fartar de otras quatro: fuego de leña, e mar de agua, e muerte de matar, e abaro d·oro. Todo onbre desea, e hobra despiende. Toda obra perdida, que non la sepa tu vezino ganançia es. Quien escupe al çielo, en la»