«dita vjlla de Alcanjz a vjnt et tres dias del mes de julio anno a·natiuitate Dominj .mºccccºxxxiiijº e testificada por·el discreto Pedro Moljner notario por auctoridat del senyor arcebispo de Çaragoça et scrjujent en·la scriuanja del dito official de·la vjlla de Alcanjz. E yo Gujllem de Çeruellon clerigo simpliciter tonsurado fillo de·los ditos Loys de Çeruellon e Gujsabel muller d·ell de ljcençia actoridat e decreto a·mj a·lo jnfrascripto fazer dada por·el muyt honorable don Francisco d·Aguas prior e oficial de·»