«exsimjdos en mercado o fuera en yermo o en poblado en ferja o en qualesqujere otros lugares priuilegiados o no priuilegiados. E podades o puedan aquellos bienes distraher o aljenar en vn dia o muytos o feytas tan solament tres almonedas de aquellos por tres dias por aquel precio o precios que hi trobaredes o trobaran. E vendidos sian toda solempnidat de dreyto e de fuero vso e costumbre de cort e alfarda cessant a┬Ěla qual solempnidat agora»