«e cadaunas cosas sobreditas el qual e los quales con nosotros e sines de nosotros saluen e seguren e saluas e seguras fagan hauer tener possedir heredar e spleytar a vos ditos compradores en los ditos nombres e a las ditas almosnas e a·los regidores e admjnjstradores de aquellas quj por tiempo seran las ditas casas saluament francha segura e en paç. E vos sian e finquen tenjdos e obligados a·la dita eujccion e a·todas e cadaunas»