«grandes serujcios qu·el dito don Hugo e sus parientes han feytos a nos e a nuestra casa nos obliguen razonablement a proseguir lo de gracias e fauores e procurar su bienauenjr e prouecho vos rogamos reyna muy cara e muy amada hermana assin affectuosament e streyta como podemos que por nuestra contemplacion e amor dades orden e fagades con el dito rey vuestro marido que de e atorgue la dita licencia e permission al dito don Hugo e en otra»