«çera blanca tres onças e añade yemas de huebos çinco o seys e todo amasado faz enplastros e vsa por ellos non has menester otra melezina. § Item dize mas Giluertus para el grand dolor de las junturas tomar mellisa çera amjdon fecho de farina de ordio amasado con agua rrosada e media onça de çumo de berbena e sea todo encorporado en vn mortero con alburas de huebos e sea fecho socroçio e puesto. § Item dize mas Gilbertus e»