«Clement Belsa rector de Xerta assi como procurador e regidor quj so de·la casa e comanda de Çaragoça del orden del Spital de Sant Johan de Jherusalem por·el muy reuerent senyor don fray Pero Ramon Çacosta de·la santa casa de Jherusalem digno castellan d·Amposta e comendador de·la dita casa e comanda de Çaragoça constituydo con carta publica de procuracion feyta en Çaragoça a cinquo dias del mes de março mas cerca passado e del añyo present e por·el notario infrascriptos hauient»