«e non en toda aquella quantidat que hauer se pora. E si no se trobaua tanta quantidat en oro que bastasse al donatiuo por la dita cort fazedero es voluntat del dicho senyor que se cerquen cambios o compras de argent trencat en aquella suma que sia possible guardando con toda diligencia et buena industria el interes de·la cort del dicho senyor. E si en las dichas maneras no se podia fazer cumpliment a·la dicha quantidat sia»