«s·i trobara que vos los hayamos de posar en·la taula del general de·la dita ciudat de Çaragoça cadahun anyo del present e jnfrascripto dia adelant contadero perpetualment el primero dia del mes de febrero dia adiado et termino aterminado et que·la primera solucion et paga del dito censal sia sempre e haya a seyer el primero dia del·mes de febrero del añyo primero vinjent que·se contara a·natiujtate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto et assi de alli»