«arrendacion puya a·muy pocha valor aquella recibe Pedro d·Anso caçador de casa del dito senyor rey por asignacion del dito senyor que a·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Item la quaças del mont de·la dita Bardena e de·la Mercueça porqua puyan muy poca quantia la qual recibe el dito Pero d·Anso por asignacion del dito senyor rey que a·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene de aquella. § Item sobre el trehudo»