«Cinquoliuas en·do et segunt que otras vegadas la dita aliama es acostumbrada plegar tener congregar e ajustar por tales et semblantes actos e negocios fazer expedir confessar et atorgar. Et plegados en·la dita plaça et aliama Mahoma Haupi alamjn Audalla Ezbarriello et Ali de Lazdrach jurados en·el anyo present e jnfrascripto de·la dita aliama Avdalla de Muça Ali de Silano Mahoma Sollana Audalla Hauju Mahoma Ezbatiel Çahat de Hema Muça de Brahem Mahoma el Ferrero Ali Cacimot Muça El Mjelco Mahoma Lazdrach Braym d·Auinzeyt alfaquj et Mahoma el Barriello moros habitantes en·el dito lugar de Cinquoliuas. Et desi»