«en·do et segunt que otras vegadas los ditos concello et aliamas son acostumbrados plegar congregar tener et ajustar por tales et semblantes actos e negocios fazer expedir confessar e atorgar. Et plegados en·los ditos concello e aliamas nos Anthon Besaran e Johan Pelegrin jurados en·el anyo present e jnfrascripto del dito concello Pero Marginet menor de dias Sancho de Salas Anthon Sala Gujllem Donat. Benedet Diesaro fillo de Saluador Johan Pintano Berholomeu de Tramacet Domjngo Buriello Johan d·Ariguel Pero Quadrado Ramon Trou Domjngo Gonçaluo Domjngo Gil Johan Andreu Benedet Diesaro fillo de Sancho Pedro El Plano Gujlem Arnalt»