almosna

Tots els trobats: 75
Pàgina 2 de 4, es mostren 20 registres d'un total de 75, començant en el registre 21, acabant en el 40
Mot Accepció Frase Situació

almosna

2
a·treze pobres mendicantes en cadaun anyo perpetualment e a·las ditas | almosnas | e a vtilidat de aquellas comprantes e acceptantes quj presentes sodes. Son
A-Sast-185:001 (1447) Ampliar

almosna

2
e mayordombre assi como a regidores recebidores admjnjstradores e distribuydores de·las ditas | almosnas | e a·las ditas almosnas e a vtilidat de aquellas con e por
A-Sast-185:001 (1447) Ampliar

almosna

2
regidores recebidores admjnjstradores e distribuydores de·las ditas almosnas e a·las ditas | almosnas | e a vtilidat de aquellas con e por tenor de·la present carta
A-Sast-185:001 (1447) Ampliar

almosna

2
ditos compradores en·los ditos nombres e de·las peccunjas de·las ditas | almosnas | atorgamos e conffessamos hauer haujdo e contantes en poder nuestro e de cada
A-Sast-185:001 (1447) Ampliar

almosna

2
ditos compradores en·los ditos nombres e de·las peccunjas de·las ditas | almosnas | los ditos cient e cinquanta sueldos precio de·la present vendicion ensemble con
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
feyta por nosotros a vosotros en·los ditos nombres e a·las ditas | almosnas | e a vtilidat de aquellas la present vendicion bien e legitimament segund fer
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
contra a vos ditos compradores en los ditos nombres e a·las ditas | almosnas | lo damos cedimos lexamos e relexamos. Querjentes atorgantes e expressament consintientes nos
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
ditos vendedores e cadauno de nos segund que desuso que las ditas | almosnas | a vos ditos compradores en·los ditos nombres e los regidores recebidores admjnjstradores
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
hayades aquellas por vuestras proprjas en·los ditos nombres e de·las ditas | almosnas | para dar vender empenyar camjar ferjar permutar obligar e en·qualqujere otra manera
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
vuestras proprjas voluntades como de cosa e en cosa proprja de·las ditas | almosnas | . E lugo encontinent de todo e qualqujere dreyto poder accion proprjedat possession
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
senyorjo de vos ditos compradores en·los nombres sobreditos e de·las ditas | almosnas | las passamos mudamos transferjmos transportamos. Tenjentes poderosos e verdaderos senyores e posseydores
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
fazemos e bastantes procuradores vos·ende constituymos en cosa proprja de·las ditas | almosnas | e vuestra en·los ditos nombres e en verdadera real e corporal possession
A-Sast-185:010 (1447) Ampliar

almosna

2
aquellas por vos ditos compradores en·los ditos nombres e por las ditas | almosnas | nomine precarjo e en nombre vuestro e de·las ditas almosnas tener e
A-Sast-185:020 (1447) Ampliar

almosna

2
las ditas almosnas nomine precarjo e en nombre vuestro e de·las ditas | almosnas | tener e posseyr entro a·tanto que hayades preso e tengades actualment la
A-Sast-185:020 (1447) Ampliar

almosna

2
mandamos a vos ditos compradores en·los ditos nombres e a·las ditas | almosnas | por causa e razon de·la present vendicion todo nuestro dreyto e lugar
A-Sast-185:020 (1447) Ampliar

almosna

2
nos a vos ditos compradores en los ditos nombres e·a·las ditas | almosnas | en toda aquella mjllor forma e manera que mjllor mas sanament e mas
A-Sast-185:020 (1447) Ampliar

almosna

2
saluamiento e buen entendimiento vuestro en los ditos nombres e de·las ditas | almosnas | toda contrariedat cessant. E prometemos conuenjmos e nos obligamos nos ditos vendedores
A-Sast-185:020 (1447) Ampliar

almosna

2
spleytar a vos ditos compradores en·los ditos nombres e a·las ditas | almosnas | e a·los regidores recebidores admjnjstradores e distribuydores de aquellas quj por tiempo
A-Sast-185:030 (1447) Ampliar

almosna

2
feytas a vos ditos compradores en·los ditos nombres e a·las ditas | almosnas | e moujdos por qualesqujere collegios vnjuerssidades e persona o personas singulares de qualqujere
A-Sast-185:030 (1447) Ampliar

almosna

2
o condicion sian vos ditos compradores en·los ditos nombres o las ditas | almosnas | o los regidores recebidores distribuydores e admjnjstradores de aquellas quj por tiempo seran
A-Sast-185:030 (1447) Ampliar
Pàgina 2 de 4, es mostren 20 registres d'un total de 75, començant en el registre 21, acabant en el 40