a nativitate Domini

Tots els trobats: 30
Pàgina 2 de 2, es mostren 10 registres d'un total de 30, començant en el registre 21, acabant en el 30
Mot Accepció Frase Situació
a nativitate Domini 1
el primero dia del·mes de febrero del añyo primero vinjent que·se contara | a·natiujtate Domini | millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto et assi de alli adelant cada
A-Sast-218:010 (1463) Ampliar
a nativitate Domini 1
lugar de Tiermas a seze dias del mes de agosto anyo que se·contaua | a·natiuitate Dominj | millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto. Recebida e·signada por·el
A-Sast-220:001 (1464) Ampliar
a nativitate Domini 1
primero dia del mes present de febrero jnclusiue del anyo present que se conta | a·natiuitate Domini | millesimo .cccc. sexagesimo septimo sin porrogacion alguna. Et prometioron
A-Sast-224:020 (1467) Ampliar
a nativitate Domini 1
vero a nou dias del present mes de febrero anyo present et suprascripto contado | a natiuitate Dominj | millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo en·el dicho lugar de Mediana
A-Sast-224:110 (1467) Ampliar
a nativitate Domini 1
Martin del mes de noujembre o vn mes apres del añyo que se contara | a·natiuitate Domjnj | millesimo quadringentesimo octogesimo et asi de allj·adelant cadaun
A-Sast-236:010 (1479) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Çaragoza a diziocho dias del mes de nobienbre del anyo que se contaba | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto. Recebida et testificada por·el
A-Sast-262:010 (1498) Ampliar
a nativitate Domini 1
de Çaragoça a·dos dias del mes de febrero del anyo que se contaba | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadringentesimo nonagesimo octabo. Recebida et testificada por·el
A-Sast-262:010 (1498) Ampliar
a nativitate Domini 1
bulgarment clamada Pascua folorjda prjmera venjdera e del anyo que se contara | a·natiujtate Domjnj | millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. E asi de allj adelant
A-Sast-262:030 (1498) Ampliar
a nativitate Domini 1
hun anyo contadero del vintiseyseno dia de setiembre del anyo present contado | a nativitate Dominj | .mº.ccclxiiii. endelant fins a vint y cinquo de setiembre apres siguient.
A-Sisa1-261r (1464) Ampliar
a nativitate Domini 1
el dito lugar de Montnegriello a tres dias del mes de janero anno sobredito | a·natiuitate Domjnj | millesimo quadringentesimo trecesimo secundo. E presentes testimonios el dito
A-Sast-156:190 (1432) Ampliar
Pàgina 2 de 2, es mostren 10 registres d'un total de 30, començant en el registre 21, acabant en el 30