Azafar, Hamet

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Azafar, Hamet
con la carniceria de·los moros et de·la otra con tienda de | Hamet d·Açafar | trehuderas al senyor rey. Et de·la otra con tienda de·los
A-Rentas2-049v Ampliar
Azafar, Hamet
setiembre siet sueldos jaqueses. Arnaldus del Calbo notarius. § .vij. sueldos jaqueses. § Item | Hamet d·Açaffar | moro de·la dita ciudat tiene et posside una tienda en la dita
A-Rentas2-053v Ampliar
Azafar, Hamet
fusteria. Que confruenta de·la vna part con la dita tienda de | Hamet d·Açaffar | trehudera al senyor rey. Et de·la otra con las ditas casas
A-Rentas2-054r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3