adelante

Tots els trobats: 775
Pàgina 7 de 39, es mostren 20 registres d'un total de 775, començant en el registre 121, acabant en el 140
Mot Accepció Frase Situació

adelante

2
vuestro et de·los vuestros en aquesto ssuccessores e de qujen vos de aquj | adelant | querredes hordenaredes e mandaredes los transferimos con todo pleno dreyto e verdaderos
A-Sast-192:160 (1450) Ampliar

adelante

2
mjas et a·mj pertenecientes et pertenecer podientes et deujentes et que d·aqui· | adelant | me perteneceran o poran pertenecer por causa o razon de qualesqujere sentencjas
A-Sast-195:010 (1452) Ampliar

adelante

2
aceptant pora vos e a·los vuestros e a·los qui vos de aqui· | adelant | querredes ordenaredes e mandaredes vna faxa de tierra e guerta sitiada en
A-Sast-196:001 (1452) Ampliar

adelante

2
se contara a·natiujtate domjnj millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo tercio. E assi d·alli· | adelant | en·cadaun anyo durant el dito tiempo de·los ditos gueyto
A-Sast-196:010 (1452) Ampliar

adelante

2
que aquesto se haya de·fazer en qualesquiere compras de·censales que d·aqui· | adelant | de·los ditos precios se compraran et procediran faziendo siempre el deposito
A-Sast-197:060 (1452) Ampliar

adelante

2
el senyor rey ordenara e mandara a todos tiempos perpetuament e assi de alli | adenant | en cadahun anyo en·el dito dia e termjno. Pero
A-Sast-198:010 (1453) Ampliar

adelante

2
quiero atorgo e expressament consiento que vos dito Johan Aznar o qui vos d·aqui· | adelant | querredes tengades possidades e spleytedes las ditas casa e plaça e qualquiere
A-Sast-198:020 (1453) Ampliar

adelante

2
o quiquiere que·las ditas casa e plaça e los ditos dreytos d·aqui· | adelant | tendredes o tendran possidredes o possidran querredes aquellas e aquellos vender o
A-Sast-198:020 (1453) Ampliar

adelante

2
ni aquellos que las ditas casa e plaça e el dito dreyto d·aqui· | adelant | tendredes e possidredes tendran e possidran no podades ni puedan aquellas dar
A-Sast-198:020 (1453) Ampliar

adelante

2
contracto contenidas. Empero vos dito Johan Aznar o los vuestros o qui d·aqui· | adelant | las ditas casa e plaça e el dito dreyto tendra e possidra
A-Sast-198:030 (1453) Ampliar

adelante

2
sueldos a vos dito Johan Aznar e a·los vuestros todo aquello que del dia de oy | adelant | se trobara por vos o los vuestros en·la dita
A-Sast-198:040 (1453) Ampliar

adelante

2
ciudat qui present sodes et a·los vuestros et a·qui vos d·aqui· | adelant | querredes todos aquellos cinccientos et cinquanta sueldos dineros jaqueses censales annuales rendales
A-Sast-200:001 (1455) Ampliar

adelante

2
a·vos dito Lehonart Heli et a·los vuestros et a·quj vos d·aquj· | adelant | querredes vendo cedo et transporto por precio de otros quinze mil sueldos
A-Sast-200:010 (1455) Ampliar

adelante

2
expressament consiento que vos dito comprador et los vuestros et quj vos d·aqui· | adelant | querredes demandedes exhigades recibades et cobredes los ditos cinccientos et cinquanta sueldos
A-Sast-200:010 (1455) Ampliar

adelante

2
sant Johan Babtista del mes de junio del anyo present et jnfrascripto et d·alli | adelant | en cadaun anyo en·el dito o semblant dia et fiesta
A-Sast-200:020 (1455) Ampliar

adelante

2
ciudat de Çaragoça e a·los vuestros e a·los quj vos de aquj | adelant | querredes ordenaredes e mandaredes todos aquellos dozientos nouanta sueldos jaqueses censales annuales
A-Sast-203:001 (1456) Ampliar

adelante

2
octobre primera venjdera et del anyo present e dius scripto e assi de allj | adelant | perpetualment en cadaun anyo en·el dito dia e termjno.
A-Sast-203:020 (1456) Ampliar

adelante

2
don Anthon de Angusolis comprador e de·los vuestros e de·los quj vos d·aquj· | adelant | querredes ordenaredes e mandaredes aquellos e la propiedat de aquellos passo et
A-Sast-203:020 (1456) Ampliar

adelante

2
don Anthon de Angusolis comprador e a·los vuestros e a·los quj vos de aquj | adelant | querredes todos mjs dreytos et todas mjs vozes vezes razones e acciones
A-Sast-203:020 (1456) Ampliar

adelante

2
sobredito don Anthon de Angusolis comprador e a·los vuestros e a·quj vos d·aquj· | adelant | querredes den respongan e paguen dar responder e pagar fagan en cada
A-Sast-203:030 (1456) Ampliar
Pàgina 7 de 39, es mostren 20 registres d'un total de 775, començant en el registre 121, acabant en el 140