Aben Oaxia

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

Aben Oaxia

poros e feruor e calidez de su sangre abondosa dispuesta a resçebir la impresion faze·se. | Abenoxia | en·la Philahanaptia Mayor. dixo que viera vn cauallo que a quantos cataua fazia
B-Aojamiento-142r Ampliar

Aben Oaxia

asaz se demuestra en·la Philahaptia que quiere dezir agricultura caldea en·la qual | Abenohaxia | dixo en la lauor de oliuera como acaesçen algunas dolençias e nonbro entre ellas
B-Lepra-132v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2