Alagón, Artal de4

Tots els trobats: 7
Pàgina 1 de 1, es mostren 7 registres d'un total de 7, començant en el registre 1, acabant en el 7
Mot Accepció Frase Situació

Alagón, Artal de4

de·la villa et baronia de Pina et del lugar de Alcouierre don | Artal de Alagon | et don Pedro de Alagon fixos de·los dichos don Blasco et de dona Beatriz
A-Sast-261:001 (1498) Ampliar

Alagón, Artal de4

quales el dicho don Pedro trahe y el dicho su padre et don | Artal de Alagon | su hermano aquellos le prometen dar segunt que por tenor de·los presentes
A-Sast-261:010 (1498) Ampliar

Alagón, Artal de4

y prometen el dicho don Blasco de Alagon e dona Beatriz de Luna et don | Artal de Alagon | hermano suyo de fazer obligar el dicho lugar de Alcouierre vniuersalment concellalment por
A-Sast-261:010 (1498) Ampliar

Alagón, Artal de4

loaran y aprobaran el present capitol don Blasco e·dona Beatriz et don | Artal | segunt que por tenor del present capitol aquel loan e aprueban el qual
A-Sast-261:020 (1498) Ampliar

Alagón, Artal de4

que·se·seruen los presentes capitoles. Item atendido que el senyor don | Artal | es fijo mayor de·los nobles senyores don Blasco de Alagon e·dona Beatriz de Luna e
A-Sast-261:060 (1498) Ampliar

Alagón, Artal de4

queden los hermanos plaze a·los susodichos senyores que el dicho senyor don | Artal | loe et apruebe todas las cosas susodichas e en·caso que haya de
A-Sast-261:060 (1498) Ampliar

Alagón, Artal de4

los dichos nobles don Blasco de Alagon et dona Beatriz de Luna et de Alagon conjuges et don | Artal de Alagon | et don Pedro de Alagon de·la vna part et los dichos mossen Johan Olzina
A-Sast-261:070 (1498) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 7 registres d'un total de 7, començant en el registre 1, acabant en el 7