a

Tots els trobats: 29.865
Pàgina 7 de 1494, es mostren 20 registres d'un total de 29865, començant en el registre 121, acabant en el 140
Mot Accepció Frase Situació
a 1
Pedro d·Anso caçador de casa del dito senyor rey por asignacion del dito senyor que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Item la
A-Rentas1-003v (1412) Ampliar
a 1
quantia la qual recibe el dito Pero d·Anso por asignacion del dito senyor rey que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene de aquella.
A-Rentas1-003v (1412) Ampliar
a 1
el romanjent del trehudo de·la dita aljama recibe por cauallerjas mossen Pero Jurdan d·Urries que | a | ·manos de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Puent de
A-Rentas1-004r (1412) Ampliar
a 1
recibe cadaun añyo Martin Pujol quj ha gracia e concession del senyor rey | a | vida suya assi que a·mano de·mj dito bayle cosa alguna no
A-Rentas1-004r (1412) Ampliar
a 1
añyo Martin Pujol quj ha gracia e concession del senyor rey a vida suya assi que | a | ·mano de·mj dito bayle cosa alguna no viene. § Sadaua
A-Rentas1-004r (1412) Ampliar
a 1
ditas cauallerjas a mossen Miguel de Gurrea fillo suyo por las quales ha .m. sueldos que | a | ·manos de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Item el
A-Rentas1-004r (1412) Ampliar
a 1
lugar el peage el qual recibe el noble don Lop Ximenez d·Urrea por vna caualleria assi que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Vn Castiello
A-Rentas1-004r (1412) Ampliar
a 1
.ccc. sueldos sobre la peyta de·los jodios de·la dita villa porque | a | ·manos de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Item la
A-Rentas1-004v (1412) Ampliar
a 1
seruicio que es .m. sueldos tiene por cauallerjas el dito noble don Anthon de Luna que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no·nd a venido.
A-Rentas1-004v (1412) Ampliar
a 1
quantias que la dita aljama son tenjdos pagar enffranqujo a·los ditos jodios | a | ·tres añyos de·la mjtat de·la dita quantia e de·los ditos
A-Rentas1-004v (1412) Ampliar
a 1
el alcayde del castiello del dito lugar por retinencia de aquell. Porque | a | ·manos de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Item Alfonso de Castellon
A-Rentas1-004v (1412) Ampliar
a 1
sueldos jaqueses ha concession de aquellos recibe Pedro d·Anso del dito senyor rey porque | a | ·manos de mj dito bayle cosa alguna no·nde viene. § Sos
A-Rentas1-004v (1412) Ampliar
a 1
cauallerjas el noble don Anton de Luna assi que de·las rendas del dito lugar no viene | a | mano de mj dito bayle cosa alguna. § Item la peyta
A-Rentas1-005r (1412) Ampliar
a 1
peyta de·los jodios del·dito lugar tiene por cauallerjas don Beltran de Lir cauallero que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Item las
A-Rentas1-005r (1412) Ampliar
a 1
encara agora el alcayde del castiello del dito lugar por retinencia de aquell que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § El Real
A-Rentas1-005r (1412) Ampliar
a 1
por añyo e que todo el residuo pudiesse en·si retener a violarjo que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Val de
A-Rentas1-005v (1412) Ampliar
a 1
aquella por vna cauallerja .cx. sueldos jaqueses prorrata de aquellas .xviij. cauallerjas vaquantes que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Ruestha.
A-Rentas1-005v (1412) Ampliar
a 1
de·los jodios del dito lugar tiene por cauallerjas el noble don Loys Cornel que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Salvatierra e
A-Rentas1-005v (1412) Ampliar
a 1
Salvatierra e Lorbes. § Aquestos lugares tiene por cauallerjas el noble don Anthon de Luna que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Artieda.
A-Rentas1-006r (1412) Ampliar
a 1
rey don Pedro fizo gracia e concession a Martin escudero de casa suya | a | ·su vida de·los ditos .xxv. kafizes de pan que a·manos de
A-Rentas1-006r (1412) Ampliar
Pàgina 7 de 1494, es mostren 20 registres d'un total de 29865, començant en el registre 121, acabant en el 140