a

Tots els trobats: 29.865
Pàgina 9 de 1494, es mostren 20 registres d'un total de 29865, començant en el registre 161, acabant en el 180
Mot Accepció Frase Situació
a 1
.ccl. sueldos. Assi que no sobra cosa alguna de·la dita peyta nj | a | ·manos de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Tamarit de Litera.
A-Rentas1-009r (1412) Ampliar
a 1
don Pedro dada en Barchelona ydus novembre anno a·natiuitate domini .mº.cccº.lxxº.vij. Assi que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Sant Stheuan de Litera
A-Rentas1-009r (1412) Ampliar
a 1
quales don Pero Jurdan d·Urries bayle general quj fue e dona Toda Perez de Riglos tenjan a violarjo | a | vida suya. E apres el senyor rey don Johan fizo·nde gracia
A-Rentas1-009v (1412) Ampliar
a 1
Johan fizo·nde gracia a·dona Marj Perez muller de don Pero Jurdan cauallero quondam assi que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Item
A-Rentas1-009v (1412) Ampliar
a 1
son asignadas a·dos cauallerjas las quales tenja don Pedro comte d·Urgell que | a | ·mano de mj dito bayle no viene res. § Salinas de Remolinos
A-Rentas1-009v (1412) Ampliar
a 1
salinas sobre ditas es administradera la senyora reyna dona Yoland e sus procuradores que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Salinas de
A-Rentas1-009v (1412) Ampliar
a 1
rey don Martin ha dado el dito lugar a mossen Pere Torrellas. Porque | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene de aquesto.
A-Rentas1-009v (1412) Ampliar
a 1
por cauallerjas el noble don Johan Ximenez d·Orellano e apres los recibe mossen Francesch Çagarriga cauallero | a | vida suya con carta del senyor rey dada en Villa Francha de Penedes a .ix. de
A-Rentas1-010r (1412) Ampliar
a 1
dada en Villa Francha de Penedes a .ix. de dezembre anno a·natiuitate domini .mº.cccº.lxxxº.vijº. Que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Moriello.
A-Rentas1-010r (1412) Ampliar
a 1
dada en Barcelona a .xxviij. de mayo anno a·natiuitate domini .mº.cccº.lxº.vijº. Que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Honor de
A-Rentas1-010r (1412) Ampliar
a 1
los quales el dito senyor fizo gracia a Johan d·Ordas fillo de maestre Johan d·Ordas | a | vida suya porque a·mano de mj dito bayle cosa alguna no
A-Rentas1-010r (1412) Ampliar
a 1
senyor fizo gracia a Johan d·Ordas fillo de maestre Johan d·Ordas a vida suya porque | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § Jodios de
A-Rentas1-010r (1412) Ampliar
a 1
dada en Barcelona a .xv. de febrero anno a·natiuitate dominj .mº.cccº.lxxxº.vijº. Que | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Los lugares
A-Rentas1-010v (1412) Ampliar
a 1
dado en Barchelona a .xx. de abril anno a natiuitate dominj .mº.cccº.lxxº.ixº. Assi que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene de aquesto
A-Rentas1-010v (1412) Ampliar
a 1
dado en Barcelona a .vº. de julio anno a·natiuitate dominj .mº.cccº.lxxº.ijº. porque | a | ·mano de mj dito bayle no viene cosa alguna. § Saranyena.
A-Rentas1-011r (1412) Ampliar
a 1
la dita villa e aldeas son se qujtados de·la dita dona Elpha que | a | ·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § La ciudat
A-Rentas1-011r (1412) Ampliar
a 1
ciudat de Huescha e es tenjdo de dar conto de aquellas al racional que | a | ·manos de mj dito bayle general cosa alguna no viene.
A-Rentas1-011r (1412) Ampliar
a 1
partidas del regno del primero dia de janero ano a·natiuitate domini .mº.ccccº.viijº. entro | a | el çagero dia de deziembre anno .ccccº.xijº. e de·los .ij. mil
A-Rentas1-013r (1412) Ampliar
a 1
Mançanera e de otros algunos que haujan asignaciones sobre las ditas rendas. Assi que | a | ·mano de mj dito bayle no ha venjdo ni viene cosa
A-Rentas1-017v (1412) Ampliar
a 1
de Mançanera e algunos otros que haujan asignaciones sobre las ditas rendas. Assi que | a | ·mano de mj dito bayle no ha venjdo cosa alguna.
A-Rentas1-022v (1412) Ampliar
Pàgina 9 de 1494, es mostren 20 registres d'un total de 29865, començant en el registre 161, acabant en el 180