abril

Tots els trobats: 112
Pàgina 1 de 6, es mostren 20 registres d'un total de 112, començant en el registre 1, acabant en el 20
Mot Accepció Frase Situació
abril 1
carta publica del dito matrimonjo feyta en Huesca quatorze dias del mes de | abrill | año e por mj notario sobreditos. Por aquesto liuraua e liuro la
A-Sast-117:001 (1406) Ampliar
abril 1
Acto feyto en·la ciudat de Huesca a·siet dias del mes de | abrjl | anno a·natiujtate domjnj millesimo quadringentesimo quarto. Presentes testimonjos fueron a·las
A-Sast-127:040 (1404) Ampliar
abril 1
que feyta fue en·la dita ciudat a·siet dias del mes de | abril | año et mes dius scriptos. Renunciant a·toda excepcion de frau e
A-Sast-127:050 (1404) Ampliar
abril 1
fue feyto en·la ciudat de Huesca a·siet dias del mes de | abrjl | anno a·natiujtate domjnj millesimo quadringentesimo qujnto. De esto presentes testimonjos fueron
A-Sast-127:050 (1404) Ampliar
abril 1
se costumbra fazer. El vno en·el tercero dia del mes de | abril | e el otro en·el tercero dia apres la fiesta de Todos Sanctos
A-Sast-129:020 (1417) Ampliar
abril 1
de·lo sobredito dia sabado a vintetres dias del mes de | abrjl | anno sobredito en·el castiello de·la villa de Pina la noble senyora
A-Sast-133:030 (1418) Ampliar
abril 1
testament fue feyto en Çaragoça a vintesiet dias del mes de | abril | anno a natiuitate domjnj millesimo quadringentesimo vicesimo et recebido e testifficado por mj
A-Sast-144:001 (1420) Ampliar
abril 1
millesimo quadringentesimo vicesimo sexto [...] que se contaua die terdecima del mes de | abril | . Recebidos e testifficados por·el discreto Pedro de Camp habitant de Castelgenoues por apostolica
A-Sast-184:020 (1447) Ampliar
abril 1
obrar. Dada en Valencia dius nuestro siello secreto a .iiij. dias de | abril | del anyo .mº.ccccº. quinze. Rex Ferdinandus. § Dominus rex mandauit mihi. § Paulo Nicholai. § Al amado
A-Cancill-2389:058r (1415) Ampliar
abril 1
destruccion. Dada en Valencia dius nuestro siello secreto a .iiij. dias de | abril | del anyo .mº.cccc.xv. Rex Ferdinandus. § Dominus rex mandauit mihi. § Paulo Nicholai.
A-Cancill-2389:057v (1415) Ampliar
abril 1
ditas. Dada en Valencia dius nuestro siello secreto a .xvj. dias d· | abril | del anyo .mº.ccccº.xv. Rex Ferdinandus. § Dominus rex mandauit mihi. § Paulo Nicholai.
A-Cancill-2389:059v (1415) Ampliar
abril 1
mayores. Dada en Valencia dius nuestro siello secreto a .xxviiij. dias de | abril | en el anyo de·la natiuidat de nuestro senyor Dios mil .cccc.xv.
A-Cancill-2389:065r (1415) Ampliar
abril 1
en·el monasterio de Poblet dius nuestro siello secreto a .xvj. dias de | abril | del anyo mil .cccc. setze. Rex Alfonsus.
A-Cancill-2391:120r (1416) Ampliar
abril 1
Dada en·el monesterio de Poblet dius nuestro siello secreto a .xxij. de | abril | del anyo de la natiuidat de nuestro senyor .m.cccc.xvj. Rex Alfonsus.
A-Cancill-2391:121v (1416) Ampliar
abril 1
en·el monasterio de Poblet dius nuestro siello secreto a .xxiiij. dias de | abril | del anyo mil .cccc.xvj. Rex Alfonsus. § Dominus rex mandauit mihi. § Paulo Nicholai. § Al venerable
A-Cancill-2391:121v (1416) Ampliar
abril 1
en·el monesterio de Poblet dius nuestro siello secreto a .xxvij. dias de | abril | del anyo mil .cccc. setze. Rex Alfonsus. § Dominus rex mandauit mihi. § Paulo Nicholai. § Al
A-Cancill-2391:126r (1416) Ampliar
abril 1
assenyalado plazer. Dada en Tortosa dius nuestro siello secreto a .vj. dias | abril | del anyo de·la natiuidat de nuestro senyor .m.cccc.xx. Rex Alfonsus.
A-Cancill-2568:155r (1420) Ampliar
abril 1
en el lugar de Vinalaroç dius nuestro siello secreto a .xviiij. dias de | abril | del anyo de·la natiuidat de nuestro senyor mil .cccc. vint. Rex
A-Cancill-2568:168r (1420) Ampliar
abril 1
satesfaccion. Dada en Barchelona sots nostre segell secret a .xvij. dias d· | abrill | del anyo .m.cccc.xxij. La reyna. § Domina regina mandauit mihi. § Pero de Colle alias Lobet.
A-Cancill-3110:038v (1422) Ampliar
abril 1
vuestra curosa guarda la santa Trinjdat. Dada en Barchelona a .xxvj. d· | abril | del anyo mil quatrecentos .xxviiij. Rex Alfonsus. § Dominus rex mandauit mihi. § Francisco d·Arinyo. § A
A-Cancill-2587:089r (1429) Ampliar
Pàgina 1 de 6, es mostren 20 registres d'un total de 112, començant en el registre 1, acabant en el 20