ajustar

Tots els trobats: 91
Pàgina 3 de 5, es mostren 20 registres d'un total de 91, començant en el registre 41, acabant en el 60
Mot Accepció Frase Situació
ajustar 1
segunt que otras vegadas la dita aliama es acostumbrada plegar tener congregar e | ajustar | por tales et semblantes actos e negocios fazer expedir confessar et atorgar.
A-Sast-192:010 (1450) Ampliar
ajustar 1
et alguno de nos no discrepant nj contradizient. Et clamado conuocado e | ajustado | publicament concello general de christianos de signo serujcio siquiere de condicion et aliamas
A-Sast-192:010 (1450) Ampliar
ajustar 1
otras vegadas los ditos concello et aliamas son acostumbrados plegar congregar tener et | ajustar | por tales et semblantes actos e negocios fazer expedir confessar e atorgar.
A-Sast-192:010 (1450) Ampliar
ajustar 1
christianos jodios e moros de·la dita villa de Pina ensemble congregados et | ajustados | concellantes et aliamantes e concello e aliama fazientes et representantes todos a vna
A-Sast-192:020 (1450) Ampliar
ajustar 1
et segunt que otras vegadas el dito concello es acostumbrado plegar tener et | ajustar | por tales et semblantes actos et negocios expedir confessar et atorgar. Et
A-Sast-192:020 (1450) Ampliar
ajustar 1
no discrepant nj contradizient segunt dito es. Et clamado conuocado plegado et | ajustado | publicament concello de christianos de signo seruicio siqujere de condicion del dito lugar
A-Sast-192:020 (1450) Ampliar
ajustar 1
et segunt que otras vegadas el dito concello es acostumbrado plegar tener et | ajustar | por tales et semblantes actos e negocios expedir confessar et atorgar. Et
A-Sast-192:020 (1450) Ampliar
ajustar 1
villa e lugares de Pina Sastago Cinquoliuas Montnegriello et Alcuujerre conuocados congregados et | ajustados | en·los lugares et en·la manera sobredita por expedicion del negocio jnfrascripto
A-Sast-192:030 (1450) Ampliar
ajustar 1
e por desempachar el negocio infrascripto. E clamadas conuocadas plegadas congregadas e | ajustadas | las ditas reuerent senyora priora e honorables monjas del dito monesterio de la
A-Sast-199:001 (1453) Ampliar
ajustar 1
senyora priora e honorables mongas del dito monesterio se han acostumbrado pleguar e | ajustar | en·el qual capitol hauemos jnteruenido et seydo pressentes yes a saber nos
A-Sast-199:001 (1453) Ampliar
ajustar 1
Et dessi todo el dito capitol de mongas del dito monesterio pleguado conuocado | ajustado | e congreguado en el dito coro de·la part de susso designado capitolantes
A-Sast-199:001 (1453) Ampliar
ajustar 1
e por desempachar el negocio jnfrascripto. E clamadas conuocadas plegadas congregadas e | ajustadas | las ditas reuerent senyora priora e honorables monjas del dito monesterio de·la
A-Sast-199:060 (1453) Ampliar
ajustar 1
senyora priora et honorables monjas del dito monesterio se·han acostumbrado pleguar et | ajustar | en·el qual capitol hauemos jnteruenido et seydo presentes yes a·saber.
A-Sast-199:060 (1453) Ampliar
ajustar 1
de·jnde todo el dito capitol de monjas del dito monesterio pleguado conuocado | ajustado | et congreguado en·el dito coro del dito monesterio de la part de
A-Sast-199:060 (1453) Ampliar
ajustar 1
et lugares acostumbrados de·la dita villa et aljama. Et plegados et | aiustados | al dito concello siquiere aljama en la casa de·la sinoga de·la
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar
ajustar 1
de judios de·la dita villa se hauian et han acostumbrado plegar et | aiustar | se al dito concello siquiere et aljama. A·ssaber es nos dito
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar
ajustar 1
del dito lugar de Sastago et singulares de aquella a aljama clamados et | aiustados | por mandamjento del dito senyor et por voz siquiere clamamjento de Jucen Ezdriella judio
A-Sast-211:010 (1459) Ampliar
ajustar 1
relacion el de mandamjento del dito senyor hauer clamado et mandado plegar et | aiustar | la dita aljama a aljama todos los jodios del dito lugar. Et
A-Sast-211:010 (1459) Ampliar
ajustar 1
aljama a aljama todos los jodios del dito lugar. Et plegados et | aiustados | a·la dita aljama en·la sinoga del dito lugar en·la qual
A-Sast-211:010 (1459) Ampliar
ajustar 1
vniuersidat de judios del dito lugar se hauian et han acostumbrado plegar et | aiustar | se a·la dita aljama a·ssaber es nos dito noble et senyor
A-Sast-211:010 (1459) Ampliar
Pàgina 3 de 5, es mostren 20 registres d'un total de 91, començant en el registre 41, acabant en el 60