Alcañiz

Tots els trobats: 42
Pàgina 2 de 3, es mostren 20 registres d'un total de 42, començant en el registre 21, acabant en el 40
Mot Accepció Frase Situació
Alcañiz
tierra et senyoria suya regient la scriuanja del official de·la vjlla de | Alcanjz | . En·el nombre tutorio et curatorjo antedito haujent poder ljcençia et auctoridat
A-Sast-163:001 (1434) Ampliar
Alcañiz
honorable don Francisco d·Aguas prior official de·la yglesia collegiada de·la vjlla de | Alcanjz | . Segunt de·la dita ljçençia actoridat e decreto consta por carta publica
A-Sast-163:001 (1434) Ampliar
Alcañiz
actoridat e decreto consta por carta publica feyta en·la dita vjlla de | Alcanjz | a vjnt et tres dias del mes de julio anno a·natiuitate dominj
A-Sast-163:001 (1434) Ampliar
Alcañiz
Çaragoça et scrjujent en·la scriuanja del dito official de·la vjlla de | Alcanjz | . E yo Gujllem de Çeruellon clerigo simpliciter tonsurado fillo de·los ditos Loys de eruellon e
A-Sast-163:001 (1434) Ampliar
Alcañiz
Francisco d·Aguas prior e oficial de·la yglesia collegiada de·la dita vjlla de | Alcanjz | a vjnt e tres dias del mes de julio anno a·natiuitate dominj
A-Sast-163:001 (1434) Ampliar
Alcañiz
.mº.ccccº.xvijº. e testificada por·el discreto Mjguel Armengot notario publico de·la vjlla de | Alcanjz | e por auctoridat del senyor rey de Aragon por toda la tierra et
A-Sast-163:010 (1434) Ampliar
Alcañiz
mjos de·la qual consta por carta publica feyta en·la vjlla de | Alcanjz | a·quatorze dias del·mes de deziembre anno a·natiuitate dominj .mº.ccccº.xxixº. et
A-Sast-163:010 (1434) Ampliar
Alcañiz
a·los hondrados Loys de Çeruellon e Gujsabel conjuges vezinos de·la dita vjlla de | Alcanjz | padre e madre de mj el sobredito Gujllem de Çeruellon quj presentes son e cada
A-Sast-163:030 (1434) Ampliar
Alcañiz
alguna causa manera o razon. Feyto fue aquesto en·la vjlla de | Alcanjz | a·vjnt et cinquo dias del mes de julio anno a·natjujtate domjnj
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
dita vjlla. § Signo de mj Ponz Vjllanoua notario publico de·la vjlla de | Alcanjz | quj a·las sobreditas cosas present fue e la present carta por·mj
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
cosa. Que yo Gujllem Ramon de Çeruellon mayor de dias vezino de·la vjlla de | Alcanjz | tudor e curador quj so de·la persona e bienes de Gujllem de Çeruellon clerigo
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
vjlla con carta publica de tudorja e curadorja feyta en la vjlla de | Alcanjz | a .xxviij. dias del mes de março anno a·natiuitate domini .mº.ccccº.xº. primo
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
.mº.ccccº.xº. primo e testificada por·el discreto Domjngo Cljment vezino de·la vjlla de | Alcanjz | e por auctoridat del senyor rey de Aragon notario publico por toda la
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
e senyorja suya tenjent la scriuanja del official de·la dita vjlla de | Alcanjz | . Et yo Gujllem de Çeruellon fillo de·los ditos Loys de Çeruellon e Gujsabel muller d
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
recebido de vos Jajme de Casafranqua e Blanqujna conjuges vezinos de·la dita vjlla de | Alcanjz | son a·saber siet mil sueldos dineros jacqueses buena moneda corrjble de Aragon
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
Et testificada por·el discreto Mjguel Armengot notario publico de·la vjlla de | Alcanjz | e por auctoridat del senyor rey d·Aragon por toda la tierra e
A-Sast-163:040 (1434) Ampliar
Alcañiz
mjos de·la qual consta por carta publica feyta en·la vjlla de | Alcanjz | a quatorze dias del mes de deziembre anno a·natiuitate dominj .mº.ccccº.xxixº.
A-Sast-163:050 (1434) Ampliar
Alcañiz
todos tiempos firme e valedero. Feyto fue aquesto en·la vjlla de | Alcanjz | a·vint et cinquo dias del mes de julio anno a·natjujtate domjnj
A-Sast-163:050 (1434) Ampliar
Alcañiz
dita vjlla. § Signo de mj Ponz Vjllanoua notario publico de·la vjlla de | Alcanjz | . Quj a·las sobreditas cosas present fue e la present carta por
A-Sast-163:050 (1434) Ampliar
Alcañiz
clerigo beneficiado en·la seu de Çaragoça Johan Yuanyes vezino de·la villa de | Alcanjz | et Braym d·Aujnferriz moro habitant en·el lugar de Alborge de·la·ribera del
A-Sast-192:250 (1450) Ampliar
Pàgina 2 de 3, es mostren 20 registres d'un total de 42, començant en el registre 21, acabant en el 40