Corpus


El corpus, format per obres originals i traduccions, consta tant de textos literaris com de textos no literaris, amb 2.234.436 ocurrències. Tots ells s'han incorporat íntegrament, excepte en el cas dels Cancioneros, dels quals només hem seleccionat les obres d'autors de la corona aragonesa o de l'entorn cortesà d'Alfonso el Magnànim.
Per a la seva  localització, s'ha dividit en cinc apartats d'extensió similar (A: 19,86%, B: 20,39%, C: 20,45%, D: 19,68% y E: 19,62%), segons el registre textual a què pertanyen. Cal destacar el predomini de l'aragonès en els textos del grup A (jurídics i administratius) durant els primers anys del segle XV, i la presència esporàdica d'aragonesismes i catalanismes en el castellà de la resta de documents.

 

A: Textos jurídics i administratius
 
Aljamía: manucrits aljamiats procedents de l’Archivo Histórico de Protocolos de Saragossa (anys 1400, 1410, 1439, 1465, 1484, 1488 i 1492).
Cancilleria: manuscrits del registre del segell secret de la Cancelleria Reial procedents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona (anys 1412 a 1498).
Correspondencia: correspondència reial formada per un conjunt de cartes manuscrites del rei Ferran el Catòlic al seu pare Joan II, amb signatura autògrafa. Biblioteca Nacional de Madrid. mss. 20211, fulls solts (del registre 054 al 127), dels anys 1470 a 1478. 
Ordinaciones: manuscrit amb còpia de registres de Cancelleria de diverses dates sobre el govern de la ciutat de Saragossa. Biblioteca Nacional de Madrid, mss/037. 
Quexa: carta original manuscrita de Gonzalo García de Santa María dirigida al rei Ferran II (gener de 1499), relligada amb el llibre Serenissimi principis Ioannis secundi Aragonum regis vita. Biblioteca Nacional de Madrid, mss/9571.
Rentas1 i Rentas2: manuscrits del registre de les rendes del Reial Patrimoni de 1412 i 1417 procedents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona.
Sástago: pergamins manuscrits del Fons Sástago procedents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona (anys 1402 a 1498).
Sisa1 i Sisa2: manucrits procedents de l’Archivo Histórico de Protocolos de Saragossa, registres del notari Antonio Maurán, anys 1464 i 1466.


B: Textos científics i tècnics
 
Agricultura: Libro de Agricultura de Pal·ladi, traduït al català per Ferrer Saiol el 1385. Posteriorment, traducció al castellà, anònima, per un aragonès. Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 10211, folis 1 a 210v. Còpia de mitjans del segle XV.
AlbeyteríaLibro de Albeyteria de Manuel Díez de Vilanova (1380-1443), traduït del català per Manuel Martínez de Ampiés, editat a Saragossa per Jorge Coci, Leonardo Hutz i Lope Appentegger el 1499, incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/2342.
AlquimiaTratado de alquimia o Ymagen de vida. Manuscrit anònim de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, MSS/10163 (1440-60).
AnatomíaBestiasLibro de la notomia de las bestias de Teodorico Borgognoni (s. XIII). Traducció anònima; manuscrit de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, MSS/3468, de mitjans del segle XV.
AojamientoTratado de aojamiento o de facinacion d’Enrique de Villena, escrit el 1425, còpia manuscrita sense data (cap a 1440) de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 6599.
ArteCaballeríaStrategemata o Arte de cavalleria de Sextus Julius Frontinus:  traducció anònima a partir de la versió prèvia al català del rossellonès Guillem Sauton, de finals del XIV principis del XV (cf. BNE, mss. 6293). Còpia de la Biblioteca Nacional de España, MSS/10198 de mitjans del segle XV. folis 97r a 141v.
ArteCisoriaArte cisoria o Tractado del arte de cortar del cuchillo, d’Enrique de Villena, manuscrit de 1423 de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, mss. fIV1.
Composta: text anònim, relligat conjuntament amb el Libro de agricultura de Pal·ladi (ja apareixen conjuntament al manuscrit català que tradueix). Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 10211, folis 218r a 224r. Còpia de mitjans del segle XV.
EnxerirTractado de plantar o enxerir arboles de Galfridus de Francònia (≈1300), relligat conjuntament amb el Libro de agricultura de Pal·ladi (ja apareixen conjuntament al manuscrit català que tradueix). Còpia de mitjans del segle XV. Biblioteca Nacional de España, MSS/ 10211, folis 224r a 245r.
EpítomeGuerraLibro de·la guerra. Resum anònim de la traducció de l'Epitome rei militaris, de Flavius Vegetius feta per Fray Alonso de San Cristóbal; còpia de finals del segle XV. Biblioteca Nacional de España, MSS/006526.
FisonomíaArte de phisonomia, atribuït a Michael Scotus, editat a Saragossa per Pablo Hurus el 1494, conjuntament amb altres obres de medicina, en el volum Compendio de la salud humana. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/51.
LabranzasMemoria de las labranças. text anònim, relligat conjuntament amb el Libro de agricultura de Pal·ladi (ja apareixen conjuntament al manuscrit català que tradueix). Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 10211, folis 210r a 218r. Còpia de mitjans del segle XV.
LepraTratado de la lepra, d’Enrique de Villena, escrit el 1417, còpia manuscrita sense data (cap a 1440) de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 6599.
MetalesTratado de los metales de Bartholomaeus Anglicus (edició independent del llibre XVI de l'obra De Proprietatibus rebus), traduïda per fray Vicente de Burgos. Saragossa, Paulo Hurus, 1497. Madrid, Biblioteca Nacional de España,  INC/554.
PesteTractado de la peste, atribuït a Velasco (o Vasco) de Taranta, editat a Saragossa per Pablo Hurus el 1494, conjuntament amb altres obres de medicina, en el volum Compendio de la salud humana.  Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/51.
RecetarioRecetario de Gilberto, còpia de 1471, probable adaptació del Thesaurum pauperum, de Petrus Hispanus. Manuscrit de la Biblioteca de Palacio de Madrid, mss. II3063.
RepTiemposRepertorio de los tiempos d'Andrés d'Elí (seguit del Lunario de Bernat de Granollachs). Saragossa, Paulo Hurus, 1492, Madrid, Biblioteca Nacional de España,  INC/2729) [la lectura del primer quadern, perdut en aquesta edició, es completa amb l'incunable -B, d'idèntica distribució i numeració, també de Saragossa, Paulo Hurus, 1495, Madrid, Biblioteca Nacional de España, INC/2470(2)].
Salud: traducció de l'original llatí de Fasciculus medicinae de Johannes de Ketham, editat a Saragossa per Pablo Hurus el 1494, conjuntament amb altres obres de medicina, en el volum Compendio de la salud humana.  Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/51.C: Textos religiosos i doctrinals

BienMorirArte de bien morir, anònim, publicat a Saragossa sense data (entre 1479 i 1484). Incunable de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, I/32V19.
BreveConfesBreve confesionario, anònim, publicat a Saragossa sense data (entre 1479 i 1484). Incunable de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, I/32V19.
CatónEl Caton en latín y en romance, traducció de Gonzalo García de Santa María de les Disticha Moralia, atribuïdes a Cató. Imprès a Saragossa per Paulo Hurus, l'any 1493. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, Inc/401.
ConsolacionesLibro de las consolaciones de la vida humana de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor (Benedicto XIII). Escrit primer en llatí (1410-1420) i traduït després al castellà, potser pel propi autor. Còpia manuscrita entre 1445-1452. Bib. Escurialense. Y-III-7.
CordialCordial de las cuatro cosas postrimeras, de Dionisius van Leeuwen Cartusiensis, traduït del llatí per Gonzalo García de Santa María, editat a Saragossa per Paulo Hurus, sense expressió d’autor, el 1494. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/522
EpistMoralesEpistolas morales de Seneca en castellano, manuscrit de Gottingen: Niedersächsische Staats und Universitätsbibliotheck, Morbio 17; fragment sense data (entre 1440 i 1460) i desordenat. Transcripció i ordenació: Gemma Avenoza.
FlorVirtudes: Flor de Virtudes, traducció de l'italià Fiore di vertù (atribuït al benedictí Tommaso Gozzadini de començaments del segle XIV), inclòs sense expressió d’autor en el Cancionero de Ixar, manuscrit de 1470 de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 28882 (Ixar).
RemedarDe Remedar a Christo e del menosprecio de todas las vanidades del mundo, atribuït a Jean Gerson, però probablement l'autor fou Thomàs de Kempis. Traductor anònim. Saragossa, Juan Hurus, 1488-90. Madrid, Biblioteca Nacional de España, INC/2157.
SermónViernesSermon del Viernes de la Cruz, de Vicent Ferrer (1411-13). Còpia manuscrita de la segona meitat del segle XV  (1450-1499). Madrid, Biblioteca Nacional de España,  ms/4283.
SumaConfesiónSuma de confession, de fray Antonino de Florencia, traductor anònim. Saragossa, Paulo Hurus, 1492, Madrid, Biblioteca Nacional de España, INC/253.
TesoroPasiónThesoro de la passion sacratissima de nuestro redemptor, d'Andrés d'Elí. Saragossa, Paulo Hurus, 1494. Washington, DC. Library of Congress, col. L. J. Rosenwald, Incun-1494.L5.
TratMoralTractado de Moral, traducció de Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs de Jafudà Bonsenyor, escrit entre 1291 i 1298, inclòs en el Cancionero de Ixar, manuscrit de 1470 de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 28882 (Ixar).
TratRetóricaTractado de Rectorica, anònim, inclòs en el Cancionero de Ixar, manuscrit de 1470 de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 28882 (Ixar).

 
 
D: Textos històrics i descriptius 
CronAragón: Crónica de Aragón, de Gauberto Fabrizio de Vagad, traducció del llatí de Gonzalo García de Santa María, editat per Pablo Hurus a Saragossa el 1499. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/2258.
ReyesGodosHistoria de los reyes godos. Annex al final del llibre factici manuscrit Tratados históricos y genealógicos. Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 9055, folis 074v a 078v.
TratRoma: Tractado de Roma, de Martín Martínez de Ampiés, editat per Paulo Hurus a Saragossa el 1498, conjuntament amb el Viaje de la Tierra Santa. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/727.
ViajeTSanta: Viaje de la Tierra Santa, de Bernardo de Breidembach, traducció de Martín Martínez de Ampiés, editat a Saragossa per Paulo Hurus el 1498. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/727.
Vida: Vida de los sanctos religiosos de Egipto, traducció de Gonzalo García de Santa María de la Historia monachorum, atribuïda a Rufino de Aquileia (segle IV), impresa a Saragossa per Juan Hurus, ca. 1488. Incunable de la Hispanic Society of America, Nova York, editat conjuntament amb la traducció del Vita Patris, de sant Jeroni.
 

E: Textos novel·lescos i poètics 
CancAteneu: Cançoner de l'Ateneu, manuscrit de 1490, còpia de l'Ateneu Barcelonès, ms 1 (BA1).
CancCoimbra: Cançoner de Coimbra, manuscrit sense data, còpia d’entre 1448 i 1465 de la Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, ms 1011 (CO1).
CancEgerton: Cançoner del fons Egerton, manuscrit sense data (entre 1480 i 1500), còpia de la British Library de Londres, ms add. 10431 (LB1).
CancEstúñiga: Cançoner d’Estúñiga, manuscrit sense data, còpia entre 1460 i 1463 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms V177 (MN54).
CancHerberey: Cançoner d’Herberey des Essarts, manuscrit sense data, copiat entre 1445 i 1463 a partir d’una compilació atribuïda a Hugo d’Urriés, ms. add. 33382 de la British Library de Londres (LB2).
CancIxar: Cancionero de Ixar, manuscrit sense data (cap a 1470) de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms 2882 (Ixar) (MN6).
CancJardinet: Cançoner Jardinet d'Orats, manuscrit de 1486, còpia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms 151 (BU1).
CancLlavia: Cancionero de Ramón de Llavia, de 1486. Editat de Saragossa per Paulo Hurus. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, Inc/2892.
CancMontserrat: Cançoner de Montserrat, o Cançoner del Marquès de Barberà, manuscrit sense data (entre 1462 i 1475) de la Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992 (BM1).
CancPalacio: Cancionero de Palacio, manuscrit sense data (entre 1437 i 1442), còpia de la Biblioteca Universitària de Salamanca, ms 2655 (SA7).
CancParís1: Cançoner castellà de París, manuscrit sense data, còpia d’entre 1460 i 1470 de la Bibliothèque Nationale de París, ms Esp/233 (PN4).
CancParís2: Cançoner castellà i català de París, manuscrit sense data, còpia d’entre 1455 i 1477 de la Bibliothèque Nationale de París, ms Esp/305 (olim 8163) (PN11).
CancVindel: Cançoner de Vindel, manuscrit sense data (entre 1470 i 1490), còpia de The Hispanic Society of America, Nova York, ms B2280 (NH2).
CancZaragoza: Cançoner de Saragossa, manuscrit sense data (entre 1460 i 1465), còpia de la Biblioteca de la Universitat de Saragossa, ms 210 (olim 184) (ZA1).
CartasReyes: Cartas a los reyes de Aragón, Castilla y Portugal, de Fernando de Bolea y Galloz, copiat per Antonio Aznar el 1480. Biblioteca Nacional de Madrid, mss. Vitr/17/3.
Exemplario: Traducció castellana, anònima, del Directorium vitae humanae, versió prèvia al llatí dels relats perses del Kalila e Dimna realitzada per Giovanni de Capua (segle XIII). Editada a Saragossa per Paulo Hurus, el 1493. Biblioteca Nacional de Madrid, I-1994.
Grimalte: Breve tractado de Grimalte y Gradissa, de Juan de Flores, escrit cap al 1480 i editat a Lleida per Henricus Botel , sense data (entorn de 1495). Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/382.
Grisel: Tractado de Grisel y Mirabella, de Juan de Flores, escrit cap a 1486 i editat a Lleida per Henricus Botel, sense data (entorn de 1495). Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, INC/2181.
Sátyra: Satyra de felice e infelice vida, del Conestable Pere de Portugal (rei de la Corona d'Aragó durant la Guerra Civil catalana, 1464-1466). Obra composta vers 1454 i traduïda del portuguès al castellà pel propi autor. Còpia de 1468 de mà del llibreter català Cristòfol Bosch. Manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 4023.
TrabHércules: Los doze trabajos de Hércules, d’Enrique de Villena, traducció del propi autor de la versió prèvia en catalá, ambdues de 1417, manuscrit de 1440 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms 6599.
TristeDeleyt: Triste deleytación, manuscrit anònim (atribuït per Riquer a Artal de Claramunt) sense data (entre 1458 i 1467), còpia de la Biblioteca de Catalunya, ms 770 (BC2).
TriunfoAmor: Trihunfo de Amor, de Juan de Flores, manuscrit de 1475, còpia de la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 22019.
Ysopete: Ysopete historiado, anònim, editat a Saragossa el 1489. Incunable del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, inc. 32I13.